ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 632190
نام معدن : آلوويوم 1
استان : بوشهر
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 119/9215
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1391/12/26
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : سيمان دشتستان
آدرس دفتر مرکزی : برازجان کلومتر 7 جاده برازجان- شيراز
تلفن : 07734392408-12
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران