ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 422515
نام معدن : بزنين اردستان
استان : اصفهان
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 19009
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1384/6/13
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شركت كانسار گستر جي
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان سه راه سيمين -رويروي مسجد انبيا- ك قزلباش -پ 14
تلفن : 03117771278
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران