ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 332164
نام معدن : قلي بيگلو2
استان : اردبيل
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 125/13465
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/8/3
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : مسعود جعفري پيله رود
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل- حافظ-خیابان صد ساله-شاهد یک
تلفن : 09141561474
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران