ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121328
نام معدن : جهان ماسه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 105/14180
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1395/3/16
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : محمد و جهانبخش امن الهي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز وليعصر فلکه همافر کوچه لاله ساختمان لاله طبقه 2
تلفن : 09147342369

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران