ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1121282
نام معدن : نظرلو2
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 105/52038
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1393/10/14
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : ميرقاسم حسيني نظرلو
آدرس دفتر مرکزی : شهرستان شبستر بخش صوفيان روستاي نظرلو
تلفن : 09149718750و04142552268

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران