ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120978
نام معدن : ماسه بادي الوار
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 3535-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/2/23
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : رسول بديعي الوار
آدرس دفتر مرکزی : تبريز-روستاي الوار سفلي
تلفن : 09144111748

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران