ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120969
نام معدن : ماسه بادي عليشاه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 18166-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/5/17
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : صفر تاجري
آدرس دفتر مرکزی : اسکو-ايلخچي -روستاي مهدينلو
تلفن : 09143122297

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران