ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1120911
نام معدن : گلدرق
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز :
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/4/16
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران
آدرس دفتر مرکزی : کليبر -کيلومتر 10 جاده کليبر به اهر کارخانه نفلين سينيت
تلفن : 042733335

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران