ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100232
نام معدن : زنوزق2
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 36348-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1385/11/25
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت تبريز کف
آدرس دفتر مرکزی : مرند -اتوبان کمربندي کارخانه کاشي تبريز کف
تلفن : 04912972171

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران