ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100163
نام معدن : سيليس خواجه مرجان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 119460599859
شماره پروانه / مجوز : 22782-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1383/10/30
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت سيمان صوفيان
آدرس دفتر مرکزی : 25 کيلومتري جاده تبريز- مرند
تلفن : 04723227150

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران