ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100134
نام معدن : توته خانه و تيپيکدره
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 119457379280
شماره پروانه / مجوز : 24493-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/11/28
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت سهندجام تبريز
آدرس دفتر مرکزی : تبريز خ آزادي نبش خ ملت
تلفن : 04114775030

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران