ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100127
نام معدن : معدن سنگ نمک خواجه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 119459407508
شماره پروانه / مجوز : 15499-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/9/16
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شمسعلي رزق خواه
آدرس دفتر مرکزی : خواجه منزل آقاي شمسعلي رزق خواه
تلفن : 04325122554

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران