ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100120
نام معدن : دوزدوزان سراب
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 1100120
شماره پروانه / مجوز : 4765-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/3/17
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : سازمان تعاوني روستايي شهرستان سراب
آدرس دفتر مرکزی : سراب -دروازه تبريز
تلفن : 04312237360

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران