ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100119
نام معدن : قبادلو1
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 384-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1382/3/1
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : محرمعلي پورعيوض
آدرس دفتر مرکزی : بناب -ميدان بسيج روبروي ايران خودرو
تلفن : 09143221442

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران