ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100114
نام معدن : قاسم درق
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 119440231887
شماره پروانه / مجوز : 25551-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/12/27
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت گسترش پرليت آذربايجان
آدرس دفتر مرکزی : بستان آباد -شهرک صنعتي خ سوم روبروي شرکت تعاوني 1257نئوپان بستان آباد
تلفن : 4126779 0432

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران