ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100110
نام معدن : گلوجه
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 24971-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/12/18
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنايع کاشي تبريز
آدرس دفتر مرکزی : ک 44 تبريز - تهران سعيدآباد کارخانه تبريز
تلفن : 04116373094

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران