ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100077
نام معدن : بنفشه درق
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 6351-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/4/16
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت کاشي تبريز
آدرس دفتر مرکزی : تبريز جاده تبريز - تهران
تلفن : 04116373094-04116372568
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران