ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100076
نام معدن : آق بلاغ
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 6319-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1381/4/16
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت کاشي تبريز
آدرس دفتر مرکزی : تبريز جاده تبريز - تهران سعيد آباد
تلفن : 04116372568-04116373094
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران