ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100067
نام معدن : شيخ طبق
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 22409-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/12/27
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : ضرغام نوروزي
آدرس دفتر مرکزی :
تلفن :
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران