ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100065
نام معدن : قره داغلي
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 21808-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/12/19
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت زغال قره داغلي
آدرس دفتر مرکزی : تبريز- باغمشه خ عارف روبروي دبيرستان حضرت معصومه ساختمان420
تلفن : 041166988971
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران