ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100055
نام معدن : ممقان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 142941230
شماره پروانه / مجوز : 42440-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1389/11/19
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : اشکان جوادنيا
آدرس دفتر مرکزی :
تلفن :
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران