ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100029
نام معدن : ارلان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 1932-105
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1380/2/13
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : حسين يعقوبي
آدرس دفتر مرکزی : مرند -کشکسراي -روستاي ارلان
تلفن : 04912573608
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران