ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100021
نام معدن : سلطان آباد
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 5133
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/12/11
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : وهاب عربپ ور
آدرس دفتر مرکزی : هشترود روستاي سوغانچي کوه
تلفن : 04246753404
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران