ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100012
نام معدن : مين باشي حصار
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 1760
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1379/4/30
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : شرکت صنعتي توانگران سهند
آدرس دفتر مرکزی :
تلفن :

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران