ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1100004
نام معدن : صوفيان
استان : آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 4736
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1378/8/29
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : کارخانجات سيمان وصوفيان
آدرس دفتر مرکزی : تبريز- 33 کيلومتري جاده مرند
تلفن : 5562041 0411

مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران