ليست معادن   اطلاعات طرح   ساير بانکها
کلمه ورود: کلمه ی رمز:
کد معدن : 1032149
نام معدن : سربند
استان : خوزستان
گزارش مربوط به : 0
شناسه ملی : 0
شماره پروانه / مجوز : 06-20892
تاريخ صدور / تمديد / تعويض : 1388/10/3
نام کامل بهره‌بردار (حقیقی/ حقوقی) : اسماعيل حاتمي
آدرس دفتر مرکزی : اميديه ميانکوه جنب باشگاه البرز
تلفن : 09166152133
مسئول فنی يا تاريخ گزارش تعيين نشده است در گزارش اين ماه شما 14 جدول کاملا خالی وجود دارد

ايجاد گزارش جديد برای ماه جاری
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران