در انتظار ورود به سامانه
کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
شرايط عضويت
تعهد نامه
اطلاعات پايه
بررسي سوابق عضويت
تصوير مدارک شخصي
مدارک تحصيلي
کنترل مدرک تحصيلي
تصويرمدارک تحصيلي
محل اشتغال و سکونت
کنترل استان عضويت
مدرک محل اشتغال و اقامت
اطلاعات فردي
اطلاعات جزيي
سوابق اشتغال
تصوير مدارک شغلي
تاليفات
خدمات ويژه
تاييد کارشناس
پرداخت حق عضويت
اختصاص کد عضويت
کارت عضويت وساير خدمات

فرآیند: ثبت نام اعضا مرحله : 1

  دستورالعمل پذيرش اعضاي کارورز
مشاهده در سايت نظام مهندسي
 
  اين دستورالعمل در ارتباط با مفاد ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن و به‌منظور اشتغال به‌کارآموزي، تدوين شده است.

1 – افرادي که داراي مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي در رشته‌هاي اصلي و گرايشهاي مرتبط با موضوع قانون بوده ولي سابقه‌ کار حرفه‌اي آنها در فعاليت‌هاي معدني (طبق تعاريف ماده يک قانون) هنوز به حداقل لازم براي دريافت پروانه اشتغال (طبق مفاد ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون) نرسيده است، به‌عنوان عضو کارورز در سازمان نظام مهندسي معدن پذيرفته مي‌شوند.


اسامي رشته هاي اصلي عبارت است از : رشته هاي اصلي : شامل کليه گرايش هاي مهندسي معدن زمين شناسي مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است.

تبصره يک: مدرک تحصيلي مهندسي تکنولوژي ناپيوسته در رشته‌هاي اصلي به عنوان مدرک کارشناسي در رشته‌هاي اصلي مزبور پذيرفته مي‌شوند. ضمناً مدرک تحصيلي مهندسي تکنولوژي معدن معادل گرايش استخراج معدن است.

در اجراي تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 7 قانون نظام مهندسي معدن، در خصوص تعيين عناوين رشته هاي مرتبط با مهندسي معدن، به پيوست، تصوير صورتجلسه مورخ 1/12/88 جهت ابلاغ به سازمان استان‌ها به منظور عضويت متقاضيان واجد شرايط و شاغل در فعاليت‌هاي معدني ارسال مي گردد.

. رشته هاي مرتبط با نظام مهندسي معدن به شرح زير مي‌باشد:
مهندسي برق- با پايه کارشناسي
مهندسي مکانيک- با پايه کارشناسي
مهندسي کامپيوتر-با پايه کارشناسي
مهندسي صنايع-گرايش ايمني صنعتي(ساير گرايش‌ها بعدا" تصميم‌گيري خواهد شد)
مهندسي شيمي- گرايش‌هاي صنايع شيمي معدني- محيط زيست
مهندسي مواد-گرايش‌هاي سراميک، استخراج فلزات، ريخته‌گري، شناسايي و انتخاب مواد، متالورژي صنعتي(ساير گرايش‌ها بعدا" تصميم گيري خواهد شد)
محيط زيست
ژئوفيزيک-کارشناسي ارشد

عضو کارورز بايد در پايان هر سال وضعيت اشتغال خود را با ارائه مدارک لازم گزارش کند.

دانشجوياني که در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري، در رشته‌هاي اصلي و گرايش‌هاي مرتبط، تحصيل مي‌کنند نيز مي‌توانند به‌عنوان عضو کارورز پذيرفته شوند. عضو کارورز از امکانات و تسهيلات سازمان نظام مهندسي معدن طبق مقررات برخوردار شده و کليه مقررات سازمان بر وي مترتب است.

عضويت در سازمان استان با ارائه مدرک تحصيلي دانشگاهي امکان پذير است اما براي دريافت پروانه اشتغال قطعا" بايد گواهي انجام يا معافي از خدمت نظام وظيفه نيز ارائه شود.