درگاه ذینعفان و خدمت گیرندگان

بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی معدن ایران در راستای رسالت سازمانی و توسعه خدمات غیر حضوری به اعضا ومعدن داران کشور درگاه ذینفعان ( خدمت گیرندگان) را راه اندازی نمود تا به کمک آن ضمن شبکه سازی و ارتباط موثر معدن داران با تامین کنندگان و سرمایه گذاران، نیازها، مشکلات و درخواست ها را شناسایی، دسته بندی و برآورده سازد. این درگاه به کمک بهره گیری از هوش مصنوعی و بستر IT ( فناوری اطلاعات) در کوتاه ترین زمان نیاز یک معدن دار را از طریق درگاه تامین کنندگان و سرمایه گذاران پاسخ میدهد و یک ارتباط بدون واسطه، مستقیم، شفاف و کارآمد را ایجاد میکند. سازمان نظام مهندسی معدن ایران امیدوار است با گسترش درگاه های کاربردی و هوشمند نقشی نوین در جامعه معدنی ایران ایفا نماید و بر اساس راهبردهای تعریف شده به یک سازمان ناظر، پویا و خدمت رسان به بخش معدن ایران بدل شود.
مدیریت سرمایه گذاری و توسعه همکاریهای بین المللIn The Name of God

According with the organizational mission and development of its e- services to members and miners of the country, the Iranian Mining Engineering Organization (IMEO) launched a portal for its Beneficiaries (Members) to help networking and communicating effectively between Miners and suppliers and investors to identify, categorize and meet the problems and requests. With the help of artificial intelligence and IT (Information Technology) platform, this portal responds to the needs of a miner in the shortest time through the portal of suppliers and investors and creates a direct, transparent and efficient communication. IMEO hopes to play a new role in the Iranian mining community by expanding practical and intelligent portals and to become a supervising, dynamic and service-oriented organization in the Iranian mining sector based on the defined strategies. For any further information you can contact IMEO investment & International Cooperation Department at: +98 88 85 46 56 or email us at: invest@imeo.org.ir
Investment & International Cooperation Management


متقاضیان محترم، جهت ثبت نام در طرح ذینعفان معدن از طریق لینک روبرو اقدام به ثبت نام فرمایید