کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1333  
تعداد معادن انتخاب شده 13328 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
زنوزق21100232آذربايجان شرقي روباز
کيارق کليبر1100240آذربايجان شرقي روباز
قزل داغ زمهرير1100241آذربايجان شرقي روباز
منشکه1100245آذربايجان شرقي روباز
نوروزآباد1100256آذربايجان شرقي روباز
زينت لو21100257آذربايجان شرقي روباز
مهرآباد- شيشوان1100258آذربايجان شرقي روباز
قره قشلاق1100259آذربايجان شرقي روباز
زينت لو31100260آذربايجان شرقي روباز
آبگرم1100265آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران