کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1325  
تعداد معادن انتخاب شده 13253 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
شانجان شبستر1100193آذربايجان شرقي روباز
اسکانلو کلپير1100198آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
قوش قيه سي1100203آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
خطب 21100205آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
اماميه1100206آذربايجان شرقي روباز
شالقون1100213آذربايجان شرقي روباز
رزگاه1100216آذربايجان شرقي روباز
آغ کند1100217آذربايجان شرقي روباز
منديل بسر1100224آذربايجان شرقي روباز
شهريار1100228آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران