کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1315  
تعداد معادن انتخاب شده 13148 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
قزل قلعه1100174آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
امامزاده پيرمومن1100177آذربايجان شرقي روباز
قره گنبد1100180آذربايجان شرقي روباز
زينت لو 1 آذرشهر1100181آذربايجان شرقي روباز
کوخانلو آذرشهر1100182آذربايجان شرقي روباز
وردوق ميانه1100188آذربايجان شرقي روباز
آغ گنبد آذرشهر1100189آذربايجان شرقي روباز
منور شبستر1100190آذربايجان شرقي روباز
قره قيه ميانه1100191آذربايجان شرقي روباز
حوري درق1100192آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران