کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1315  
تعداد معادن انتخاب شده 13148 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
زنوزق31100113آذربايجان شرقي روباز
قاسم درق1100114آذربايجان شرقي روباز
آق کند1100116آذربايجان شرقي روباز
قبادلو11100119آذربايجان شرقي روباز
دوزدوزان سراب1100120آذربايجان شرقي روباز
خرمازرد1100126آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
معدن سنگ نمک خواجه1100127آذربايجان شرقي روباز
سفيد خانه1100128آذربايجان شرقي روباز
توته خانه و تيپيکدره1100134آذربايجان شرقي روباز
بابا قاضي1100136آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران