کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1333  
تعداد معادن انتخاب شده 13331 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
قره داغلي1100065آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
شيخ طبق1100067آذربايجان شرقي روباز
قلندر1100070آذربايجان شرقي روباز
سلطان احمدلو1100071آذربايجان شرقي روباز
آق بلاغ1100076آذربايجان شرقي روباز
بنفشه درق1100077آذربايجان شرقي روباز
عجمي1100083آذربايجان شرقي روباز
پسيان1100099آذربايجان شرقي روباز
زنجيره1100106آذربايجان شرقي روباز
گلوجه1100110آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران