کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1333  
تعداد معادن انتخاب شده 13331 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
بناروان1121182آذربايجان شرقي روباز
چهل نور ميانه1121183آذربايجان شرقي روباز
سركش خروانق1121184آذربايجان شرقي روباز
زمهرير1121185آذربايجان شرقي روباز
گوندوقدي1121186آذربايجان شرقي روباز
چرزه خون1121187آذربايجان شرقي روباز
قاشقاي قره چمن1121188آذربايجان شرقي روباز
چپقلو1121189آذربايجان شرقي روباز
قره چمن1121190آذربايجان شرقي روباز
بيرون1121191آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران