کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1333  
تعداد معادن انتخاب شده 13328 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
سنگ قيمتي کريزوکلا1121149آذربايجان شرقي روباز
آق کند ميانه1121150آذربايجان شرقي روباز
حسين آباد1121155آذربايجان شرقي روباز
شيويار1121156آذربايجان شرقي روباز
حيدرآباد طسوج1121157آذربايجان شرقي روباز
تازه کند-قره ناز1121158آذربايجان شرقي روباز
شيرين بلاغ 11121164آذربايجان شرقي روباز
شهنواز1121179آذربايجان شرقي روباز
چرچراي1121180آذربايجان شرقي روباز
اسکوق1121181آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران