کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1325  
تعداد معادن انتخاب شده 13253 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
کوارتزيت بزقوش1121066آذربايجان شرقي روباز
اسب خان هريس1121073آذربايجان شرقي روباز
سيليس کردکندي1121076آذربايجان شرقي روباز
کوهناب مرند1121081آذربايجان شرقي روباز
سفيدان جديد1121084آذربايجان شرقي روباز
آهک خرمازرد1121093آذربايجان شرقي روباز
جانقور21121096آذربايجان شرقي روباز
کيوج1121106آذربايجان شرقي روباز
آرازگوني 21121112آذربايجان شرقي روباز
ورميکوليت محمد آباد 1121121آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران