کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1264  
تعداد معادن انتخاب شده 12641 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
بوکسيت ازبک کوه گوش کمر29122476خراسان جنوبي روباز
پرليت آسفيچ29122478خراسان جنوبي روباز
چاه ريسو29122481خراسان جنوبي روباز
سيليس شوره تنوره29122483خراسان جنوبي روباز
دشت زيني29122484خراسان جنوبي روباز
چاه مزار سه قلعه29122485خراسان جنوبي روباز
بنتونيت چام کر29122486خراسان جنوبي روباز
منيزيت29122488خراسان جنوبي روباز
منيزيت چاه سياه29122489خراسان جنوبي روباز
سنگ نسوز کيميا29122490خراسان جنوبي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران