کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1309  
تعداد معادن انتخاب شده 13087 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
گرانيت قرمز28411513يزد سنگ تزئيني و نما
تراورتن بنادکوک228411514يزد سنگ تزئيني و نما
گرانيت درک28411521يزد سنگ تزئيني و نما
تراورتن ندوشن28411525يزد سنگ تزئيني و نما
نفيس شهبازيان28411527يزد سنگ تزئيني و نما
تراورتن بنادکوک28411528يزد سنگ تزئيني و نما
مرمريت کوه اعلا شماره 228411531يزد سنگ تزئيني و نما
لاشه آهکي سفيدان28411535يزد سنگ تزئيني و نما
تراورتن سل اردان128411536يزد سنگ تزئيني و نما
تراورتن دانشور28411539يزد سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران