کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1277  
تعداد معادن انتخاب شده 12774 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
چاه پنيري29122305خراسان جنوبي روباز
مومن آباد29122307خراسان جنوبي روباز
کوه شاهي در29122308خراسان جنوبي روباز
چاه شور29122310خراسان جنوبي روباز
بنتونيت چاه نو29122311خراسان جنوبي روباز
جهان آباد29122314خراسان جنوبي روباز
آهک آشبر29122315خراسان جنوبي روباز
گاويج29122316خراسان جنوبي روباز
کائولن آبگرم29122318خراسان جنوبي روباز
دو حصاران29122319خراسان جنوبي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران