کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1211  
تعداد معادن انتخاب شده 12120 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
سنگ آهک سنگر فاروج30322560خراسان شمالي روباز
سنگ آهک گزل آباد فاروج30322564خراسان شمالي روباز
سنگ لاشه و مالون کوه کمر30322565خراسان شمالي روباز
سنگ آهک خطاب30322568خراسان شمالي روباز
سنگ لاشه ارکان30322569خراسان شمالي روباز
سنگ لاشه ابري تپه 330322570خراسان شمالي روباز
سنگ لاشه سرخ چشمه اسفراين30322571خراسان شمالي روباز
سنگ آهک آشخانه 230322574خراسان شمالي روباز
سنگ لاشه ميان دشت 230322575خراسان شمالي روباز
شن و ماسه رباط قره بيل30322579خراسان شمالي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران