کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1236  
تعداد معادن انتخاب شده 12370 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
مرمريت رزگ خوسف29412203خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
سبز شوسف29412237خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
خورگز29412238خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
گرانيت جاج29412257خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
مرمر شير گشت29412261خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
لعل سنگ پرورده29412262خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
جعفران29412266خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
گرانيت پدکه29412281خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
تراورتن بهرنگ29412309خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
گرانيت سدري حاجات29412312خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران