کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1243  
تعداد معادن انتخاب شده 12431 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
بيهود29400077خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
سفال بند29400078خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
خضرا شمالي29400082خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
دامدامه29400083خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
کوهستان گزيک29400084خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
لندک (شاهکوه 3)29400091خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
کوجين29400093خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
شاهکوه 129400094خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
چاه شيرين29400095خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما
النگ گزيک29400096خراسان جنوبي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران