کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1316  
تعداد معادن انتخاب شده 13157 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
ماسه بادي عليشاه1120969آذربايجان شرقي روباز
ماسه بادي الوار1120978آذربايجان شرقي روباز
تازه کند محمد آباد1120990آذربايجان شرقي روباز
تيل1120997آذربايجان شرقي روباز
نظرلو1120999آذربايجان شرقي روباز
بيگلرکندي1121019آذربايجان شرقي روباز
وليلو1121021آذربايجان شرقي روباز
کرد کندي1121033آذربايجان شرقي روباز
قوم تپه1121039آذربايجان شرقي روباز
يانيق1121057آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران