کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 1315  
تعداد معادن انتخاب شده 13148 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
تزاورتن چورس شماره 2 چايپاره1111048آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تک داش زرقان1111296آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
ساري تپه1120907آذربايجان شرقي روباز
باريت دريان1120908آذربايجان شرقي روباز
گلدرق1120911آذربايجان شرقي روباز
ماسه بادي اوغلي1120947آذربايجان شرقي روباز
ميکاي جداقيه1120948آذربايجان شرقي روباز
خاک صنعتي مهمان1120950آذربايجان شرقي روباز
خاک صنعتي چخماقلو1120958آذربايجان شرقي روباز
سرج مراغه1120961آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران