کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 825 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
صوفيان1100004آذربايجان شرقي روباز
خطب مراغه1100005آذربايجان شرقي روباز
زگلوچه1100006آذربايجان شرقي روباز
خاک صنعتي گورجق1100010آذربايجان شرقي روباز
سورق1100011آذربايجان شرقي روباز
مين باشي حصار1100012آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
کامل آباد1100013آذربايجان شرقي روباز
شيرين بلاغ 21100014آذربايجان شرقي روباز
امير آباد1100015آذربايجان شرقي روباز
خطب 11100017آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران