کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 799 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
خليفه کندي هشترود1411219آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
گويدرق1411220آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
نهند1411221آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
ارزيل1411250آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
قزلجه ارشد1411253آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
منشکه1411259آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن کرم کهريز1411260آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
دهدلان21411262آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن جنوب معدن داشکسن1411264آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
شمال محدوده داشکسن1411265آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران