کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
ليلاب1411124آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن آقچه کندي1411125آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
لاشه مالون وتزئيني ترشکوه 21411129آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
کرم ماخوله1411135آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
شورجه1411142آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن قره صغير 21411147آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
قره سقر1411154آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن ومرمر تازه کند1411172آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن سه راهي خوي1411173آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
سخت دل1411175آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران