کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 77  
تعداد معادن انتخاب شده 766 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
شيرامين 21411326آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
غله زار1411332آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
باباگرگر21411338آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
مرمر شماره 1 (شجاع)1411343آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
قره صغر21411344آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
نادينلو11411345آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن ومرمر داشکسن جنوبي1411349آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
آغ داش1411353آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
کوخالو1411363آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
قوت قيه سي1411409آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران