کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 81  
تعداد معادن انتخاب شده 812 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
نادينلو41411036آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
آغداش1411041آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
کريم آباد21411043آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
شرق گوبک تپه1411052آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
مرمرجلفا21411055آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
سوئيچ1411059آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن جنوب غرب کلوانق1411062آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
بابونه1411064آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن ليموئي وکرم داشکسن 11411072آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
سياه کراب1411092آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران