کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 75  
تعداد معادن انتخاب شده 747 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
مرمريت بوکت1411315آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
بزوجيق1411316آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
اربط1411323آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
شيرامين 21411326آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
غله زار1411332آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
باباگرگر21411338آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
مرمر شماره 1 (شجاع)1411343آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
قره صغر21411344آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
نادينلو11411345آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما
تراورتن ومرمر داشکسن جنوبي1411349آذربايجان شرقي سنگ تزئيني و نما

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران