کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 818 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
وردوق ميانه1100171آذربايجان شرقي روباز
گويدرق1100173آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
قزل قلعه1100174آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
امامزاده پيرمومن1100177آذربايجان شرقي روباز
قره گنبد1100180آذربايجان شرقي روباز
زينت لو 1 آذرشهر1100181آذربايجان شرقي روباز
کوخانلو آذرشهر1100182آذربايجان شرقي روباز
وردوق ميانه1100188آذربايجان شرقي روباز
آغ گنبد آذرشهر1100189آذربايجان شرقي روباز
منور شبستر1100190آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران