کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 803 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
زنجيره1100106آذربايجان شرقي روباز
گلوجه1100110آذربايجان شرقي روباز
زنوزق31100113آذربايجان شرقي روباز
قاسم درق1100114آذربايجان شرقي روباز
آق کند1100116آذربايجان شرقي روباز
قبادلو11100119آذربايجان شرقي روباز
دوزدوزان سراب1100120آذربايجان شرقي روباز
خرمازرد1100126آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
معدن سنگ نمک خواجه1100127آذربايجان شرقي روباز
سفيد خانه1100128آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران