کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 75  
تعداد معادن انتخاب شده 749 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
کاغلو گوزلو1140910آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
زغال سنگ امير1140959آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
زغال سنگ کاغلوگوزلو1141302آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
چوکندي1200031آذربايجان شرقي روباز
گلدرق1200040آذربايجان شرقي روباز
زرشلو خليفه كمال1200066آذربايجان شرقي روباز
سونگون1200072آذربايجان شرقي روباز
جويبند اهر1200112آذربايجان شرقي روباز
مزرعه1200135آذربايجان شرقي روباز
دادلو1200137آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران