کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 75  
تعداد معادن انتخاب شده 760 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
حسنجان1121406آذربايجان شرقي روباز
توته خانه 21121410آذربايجان شرقي روباز
دميرچي 41121411آذربايجان شرقي روباز
تجرق وتيپيک دره1121416آذربايجان شرقي روباز
کاغلو گوزلو1140910آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
زغال سنگ امير1140959آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
زغال سنگ کاغلوگوزلو1141302آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
چوکندي1200031آذربايجان شرقي روباز
گلدرق1200040آذربايجان شرقي روباز
زرشلو خليفه کمال1200066آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران