کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 75  
تعداد معادن انتخاب شده 760 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
احمدآباد1121390آذربايجان شرقي روباز
ملا يعقوب1121391آذربايجان شرقي روباز
شمال تازه کند1121397آذربايجان شرقي روباز
مخلوط کوهي بايرام1121398آذربايجان شرقي روباز
گاودوش آباد1121399آذربايجان شرقي روباز
شربيان 21121400آذربايجان شرقي روباز
آياتاي 21121402آذربايجان شرقي روباز
شرق تازه کند1121403آذربايجان شرقي روباز
باريت گروس1121404آذربايجان شرقي روباز
طالب خوان1121405آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران