کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
آهک ودولوميت محسن آباد21121373آذربايجان شرقي روباز
چوپاني1121375آذربايجان شرقي روباز
بليلا1121379آذربايجان شرقي روباز
تالک بيگلر کندي1121381آذربايجان شرقي روباز
مخلوط کوهي خواجه غور1121382آذربايجان شرقي روباز
سيف الدين1121384آذربايجان شرقي روباز
قره آغاج کوه1121385آذربايجان شرقي روباز
پرليت شيخ طبق1121387آذربايجان شرقي روباز
درستکار1121388آذربايجان شرقي روباز
شانجان 21121389آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران