کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
چالي1100018آذربايجان شرقي زير زميني زغالسنگ
سلطان آباد1100021آذربايجان شرقي روباز
الماس1100024آذربايجان شرقي روباز
ارلان1100029آذربايجان شرقي روباز
ني باغي1100030آذربايجان شرقي روباز
آرازگوني1100042آذربايجان شرقي روباز
احمدآباد ميانه1100044آذربايجان شرقي روباز
رازيان خضرلو1100046آذربايجان شرقي روباز
شيرين بلاغ 31100047آذربايجان شرقي روباز
ممقان1100055آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران